Kategorie świadczeń gwarantowanych:

 • Świadczenie zdrowotne: działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
 • Świadczenie zdrowotne rzeczowe: związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze.
 • Świadczenie towarzyszące: zakwaterowanie i wyżywienie w szpitalu lub innym zakładzie leczniczym z opieką całodobową (np. sanatorium, hospicjum) lub całodzienną oraz usługi transportu sanitarnego.

Świadczenia gwarantowane w zależności od potrzeb chorego:

 • Podstawowe, czyli w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
 • Specjalistyczne: świadczenia opieki zdrowotnej we wszystkich dziedzinach medycyny (z wyłączeniem świadczeń POZ);
 • Wysokospecjalistyczne: świadczenia opieki zdrowotnej lub procedury medyczne, których udzielanie wymaga wysokiego poziomu zaawansowania technicznego świadczeniodawcy i zaawansowanych umiejętności personelu medycznego oraz ich koszt jest uznany jako wysoki.

Najważniejsze świadczenia przysługujące w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ):

 • Świadczenia lekarza POZ obejmują:

  •    profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne;
  •    świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia;
  •    udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem;
  •    wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta;
  •    orzekanie o stanie zdrowia;
  •    inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ i wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Dostępność lekarza w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 • Świadczenia pielęgniarki POZ, a w szczególności:

  •    kompleksowa opieka pielęgniarska nad osobą, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca udzielania świadczeń;
  •    świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
  •    świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
  •    świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.

 

 • Transport sanitarny w POZ (warunki korzystania i zakres świadczeń określone szczegółowo w przepisach).
 • Diagnostyka laboratoryjna, obrazowa i nieobrazowa (lista badań wynika z przepisów).

Świadczenia specjalistyczne:

 • Jeżeli lekarz POZ lub w szpitalu uzna, że konieczne jest dalsze leczenie specjalistyczne, może skierować chorego do lekarza specjalisty.
 • Lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielają świadczeń w poradniach specjalistycznych.
 • W uzasadnionych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia, specjaliści realizują także wizyty w domu chorego. Jeżeli zachodzi taka konieczność, lekarz kierujący do specjalisty powinien wskazać, czy chory wymaga udzielenia porady w domu. Potrzebę takiej wizyty może  zgłosić również opiekun.
 • Jeżeli chory był wcześniej leczony w szpitalu, może w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia pobytu w oddziale udać się do poradni specjalistycznej tego szpitala (w miarę możliwości do lekarzy z zespołu, który zajmował się chorym), w celu oceny przebiegu leczenia po zakończeniu hospitalizacji.
 • Lekarz leczący w poradni specjalistycznej jest zobowiązany do pisemnego informowania lekarza rodzinnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, ich dawkowaniu i czasie stosowania oraz o wyznaczonych wizytach kontrolnych. W razie konieczności powinien wystawić zaświadczenie z rozpoznaniem choroby i zalecaną farmakoterapią, na podstawie którego lekarz POZ może kontynuować leczenie wypisując wskazane przez specjalistę leki.
 • Udając się do poradni specjalistycznych należy mieć skierowanie od lekarza POZ lub innego lekarza udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ. Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. 

Rehabilitacja lecznicza

 • Świadczenia gwarantowane z zakresu rehabilitacji leczniczej są realizowane w warunkach ambulatoryjnych, domowych, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.
 • Do świadczeń rehabilitacji leczniczej wymagane jest skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie obowiązuje do wszystkich zakresów rehabilitacji, w tym do lekarza rehabilitacji leczniczej, tj. do lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej).

Opieka paliatywna i hospicyjna

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (SPO)

 • Opieka długoterminowa ma na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich. 
 • W ramach opieki długoterminowej pacjent może skorzystać ze świadczeń zdrowotnych realizowanych w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) lub w warunkach domowych.
 • Obłożnie chorzy z niewydolnością oddechową, którzy nie wymagają pobytu w zakładach opieki całodobowej, ale wymagają stosowania respiratora mogą skorzystać z domowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie.
 • Pielęgniarska opieka długoterminowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu. Pacjenci objęci taką opieką nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej i intensywnej domowej opieki pielęgniarskiej, realizowanej we współpracy z lekarzem POZ.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

 • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana jest po godzinie 18:00 do 8:00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy.
 • W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, (np. tam, gdzie ma najbliżej), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.
 • Dyżurujący w przychodni lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach medycznie uzasadnionych - w domu pacjenta.
 • W razie konieczności, w uzasadnionych medycznie przypadkach, lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w domu chorego. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane - w celu sprawnego ich wykonania - przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.

Zaopatrzenie w wyroby medyczne

 • Jeśli masz ubezpieczenie zdrowotne, przysługuje ci refundacja wyrobów medycznych. Są to m.in.: protezy kończyn, ortezy, kule, wózki inwalidzkie, laski, balkoniki, obuwie ortopedyczne, aparaty słuchowe, peruki, materace przeciwodleżynowe, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.
 • Pamiętaj, że wyroby medyczne są refundowane w różnej wysokości i jednorazowo w określonym czasie.
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione.
 • Wyroby medyczne kupisz w punktach, które mają umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne. Są to najczęściej sklepy medyczne lub apteki. 

Opracowanie na podstawie informacji NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS