Dokumentacja medyczna

 • Dokumentacja medyczna pacjenta jest jego własnością i powinna być dostępna w domu chorego. Skompletuj i uporządkuj dokumentację medyczną dot. historii choroby, wyników badań, zaleceń lekarskich i opiekuńczych. Ułatwi to dobrą komunikację z zespołem medycznym (lekarzem, pielęgniarką), a także pomoże w codziennej opiece. Zobacz, jak zrobić niezbędnik opiekuna.
 • Dokumentacja medyczna, w tym wypis ze szpitala, będzie potrzebna do uzyskania wielu innych dokumentów, np.:

  Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - na jego podstawie możesz starać się o bezpłatne świadczenia, ulgi i uprawnienia.

  Zaświadczenie o stanie zdrowia chorego - niezbędny załącznik w wielu formalnościach, np. wniosku o rentę, zasiłek rehabilitacyjny.
   

 • Na podstawie diagnozy ujętej w karcie informacyjnej, lekarz rodzinny może wystawić skierowanie do specjalisty, różnych form opieki (np. skierowanie do opieki paliatywnej lub długoterminowej) oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (potocznie zwane receptą na wyroby medyczne, np. pieluchy).

Wypis ze szpitala - karta informacyjna z leczenia szpitalnego

Powinna zawierać:

 • rozpoznanie choroby w języku polskim wraz z kodem ICD-10. Kod choroby jest istotną informacją kwalifikującą chorego np. do opieki paliatywnej
 • epikryzę - diagnoza, skrócony zapis przebiegu choroby, podejmowane leczenie i stan pacjenta w dniu wypisu
 • wyniki badań diagnostycznych, opisy, wyniki konsultacji
 • opis zastosowanego leczenia
 • wskazania dotyczące dalszego postępowania, leczenia oraz żywienia
 • informację o lekach wraz z dawkowaniem, niezbędnych wyrobach medycznych
 • terminy planowanych konsultacji.
   

Z kartą informacyjną chory powinien udać się do lekarza rodzinnego.

Dokument potwierdzający ubezpieczenie chorego

Chory chcący korzystać z bezpłatnych usług medycznych, refundacji lub świadczeń finansowanych w ramach NFZ, musi posiadać dokument tożsamości oraz aktywne ubezpieczenie zdrowotne.

 • Dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę dowodami ubezpieczenia są legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę.
 • Dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie jest druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dokumentem takim jest również zaświadczenie lub legitymacja wydana przez KRUS wraz z dowodem wpłaty składki za ostatni kwartał.
 • Dla emerytów i rencistów dowodem opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja emeryta/rencisty.
 • Dla bezrobotnego jest aktualne zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Dla członka rodziny ubezpieczonego dokumentami są: dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz dowód zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny, legitymacja rodzinna z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy oraz aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę. 

Zaświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać przez internet (posiadając login i hasło do swojego profilu PUE), osobiście lub listownie.

Bezpłatne świadczenia medyczne i finansowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym również opieki paliatywnej, przysługują tylko pacjentom z aktywnym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Niezbędnik okładka

Załóż niezbędnik opiekuna

Zobacz, jak zrobić samodzielnie niezbędnik opiekuna i prowadzić dokumentację medyczną chorego.

ZOBACZ WIĘCEJ