Świadczenia dla osoby chorej:

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, które przysługuje osobom ubezpieczonym w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy dotyczy zawsze osoby chorującej i przyznawany jest na określony czas. Osoby chorujące przewlekle (będące na zwolnieniu chorobowym powyżej 182 dni) mogą starać się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę. 

 

Przysługuje ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskaniem zdolności do pracy.
Świadczenie można otrzymać na okres przywrócenia zdolności do pracy, najdłużej na 12 miesięcy. Może ono być przyznane jednorazowo lub w częściach. Orzeczenie o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego wydaje lekarz orzecznik ZUS. 

 

Uzyskanie prawa do renty zapewnia dochód na określony czas oraz ubezpieczenie zdrowotne uprawniające do darmowej opieki. Aby uzyskać rentę należy złożyć do ZUS-u odpowiednie dokumenty. Po złożeniu dokumentów ZUS wyznaczy termin, w którym ubezpieczony zostanie zbadany przez lekarza orzecznika ZUS.

 

Jest dodatkiem do świadczeń emerytalno-rentowych, wypłacanym przez ZUS. Dotyczy osoby uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.

Uwaga: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu osobom, które ukończyły 75 lat. Od tego czasu osoby uprawnione nie mogą pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z pomocy społecznej.

 

Jest świadczeniem wypłacanym przez ośrodki pomocy społecznej lub urzędy miasta/gminy. Przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Uwaga: pobieranie zasiłku pielęgnacyjnego wyklucza pobieranie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.

Świadczenia dla opiekuna:

Opiekunowi przysługuje 14 dni kalendarzowych w ciągu roku na opiekę nad chorym członkiem rodziny, np. rodzicem. Zasiłek pozwala zabezpieczyć opiekuna w środki finansowe na ten czas opieki. Nie ma konieczności meldunku pod wspólnym adresem, ale konieczne jest przebywanie we wspólnym gospodarstwie domowym podczas sprawowania opieki. Opiekun powinien złożyć odpowiedni wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny do ZUS-u. Może to zrobić elektronicznie lub osobiście.

 

Przysługują osobom, które musiały zrezygnować z pracy zarobkowej, by zaopiekować się osobą wymagającą znacznej i stałej pomocy osoby trzeciej (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności). Zasiłki przeznaczone są dla najbardziej potrzebujących - obowiązują kryteria dochodowe. 

contact

Nie znalazłeś pomocnych materiałów?

Pomóż nam rozwijać pomocnik online dla opiekunów osób nieuleczalnie chorych w domach. Napisz do nas i zgłoś temat, którego brakuje.

NAPISZ DO NAS