Ważne:

 • Chory, który przez swój stan zdrowia jest osobą niezdolną do pracy zarobkowej może mieć orzeczony:

  znaczny stopień niepełnosprawności, jeśli nie może samodzielnie funkcjonować i jest osobą całkowicie zależną od opieki innych osób (na przykład wymaga pielęgnacji, karmienia, mycia) przez więcej niż 12 miesięcy

  umiarkowany stopień niepełnosprawności, jeśli potrzebuje czasowej albo częściowej pomocy innych osób przez więcej niż 12 miesięcy

 

 • Choremu starającemu się o uzyskanie orzeczenia w kompletowaniu dokumentacji może pomóc opiekun. Do wniosku należy dołączyć Zaświadczenie o stanie zdrowia (wystawione przez lekarza) oraz komplet dokumentacji medycznej mogącej mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności.
 • Jeżeli podopieczny nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo (potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim), a lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny stanu zdrowia, może być ona przeprowadzona bez badania, a orzeczenie wydane bez stawiennictwa podopiecznego.

Na podstawie Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności chory może:

 • uzyskać świadczenia opiekuńcze i socjalne
 • skorzystać z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych, oferowanych przez instytucje pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe
 • otrzymać dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • otrzymać dofinansowanie w związku z potrzebą likwidacji barier architektonicznych (na przykład montażu pochylni, usunięcia progów w budynku), barier w komunikowaniu się (na przykład zakupu komputera), barier technicznych (na przykład zakupu urządzenia, które umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym do samochodu)
 • skorzystać z ulg np. przejazd środkami transportu publicznego, odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne
 • wyrobić kartę parkingową, pomocną przy parkowaniu na wyznaczonych miejscach, np. pod szpitalem czy przychodnią.

Opracowanie na podstawie informacji NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Niezbędnik okładka

Załóż niezbędnik opiekuna

Zobacz, jak zrobić samodzielnie niezbędnik opiekuna i prowadzić dokumentację medyczną chorego.

ZOBACZ WIĘCEJ